Voorwaarden en disclaimer


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen InaReiki, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Behandelingen
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren gratis telefonisch afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur behoud opdrachtnemer zich het recht voor de behandeling in rekening te brengen. Behandelingen worden uitsluitend contant afgerekend. 

 

Verantwoordelijkheid
Het is aan opdrachtgever om, met behulp van alle aan opdrachtgever beschikbare middelen, de klant de behandeling te geven die hij of zij nodig heeft. Opdrachtnemer gaat daarbij zo integer mogelijk te werk en houdt er ook rekening mee dat een klant met een goed gevoel de praktijk weer verlaat. Alle uitgewisselde informatie is vertrouwelijk en wordt door opdrachtnemer dus niet met anderen gedeeld. 

 

Uw verantwoordelijkheid
Opdrachtnemer geeft eventueel slechts adviezen. De klant blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de beslissingen die hij of zij naar aanleiding daarvan neemt. 

 

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  
De rechter in opdrachtgevers vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 

Aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de waarde van de geleverde dienst. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Door aanwezigheid van deze algemene voorwaarden op deze website wordt eenieder geacht hiervan ook kennis te hebben genomen.